Warunki gwarancji


Szanowny Kliencie,

W imieniu BISON CHUCKS S.A. pragniemy podziękować za dokonane zakupy.

Mamy nadzieję, że użytkowanie naszych wyrobów przyniesie Państwu zadowolenie i wiele satysfakcji. Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich informacji technicznych i będą służyli pomocą w doborze oprzyrządowania produkowanego przez firmę BISON CHUCKS S.A.

Zakupiony przez Państwa wyrób jest objęty gwarancją, będącą jednym z elementów serwisu świadczonego naszym Klientom.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi poniżej warunkami gwarancji:

 1. Firma BISON CHUCKS S.A. udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobów w okresie 12 miesięcy od daty zakupu przez Kupującego.
 2. Gwarancją objęte są wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.
 3. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji jest:
  1. przedstawienie dowodu zakupu wyrobu;
  2. przedłożenie wadliwego wyrobu.
 4. Gwarancja obejmuje wyroby zamontowane i użytkowane zgodnie z Instrukcją Obsługi.
 5. W przypadku wystąpienia wady wyrobu w okresie gwarancyjnym należy dokonać zgłoszenia w formie pisemnej pocztą, faksem lub na adres e-mail dzialjakosci@bison-chucks.pl.
 6. W zgłoszeniu Kupujący zobowiązany jest podać typ i wielkość wyrobu, jego Numer seryjny, opisać wadę wyrobu bądź powstałe uszkodzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć także fakturę, na podstawie której dokonano zakupu wyrobu.
 7. Kupujący dostarczając wyrób do BISON CHUCKS S.A. zobowiązany jest do jego oczyszczenia, zakonserwowania oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz zniszczeniem w czasie transportu. Dotyczy to także przesłania wyrobu za pośrednictwem osób trzecich.
 8. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest zwrot wyrobu w oryginalnym opakowaniu z kompletnym wyposażeniem oraz załączoną do wyrobu dokumentacją (Instrukcją Obsługi i Certyfikatem Jakości).
 9. Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia wyrobu do BISON CHUCKS S.A., z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zaistnieje konieczność przeprowadzenia niezbędnych badań, bądź ekspertyz, jak również w przypadku niemożliwości usunięcia zgłoszonych usterek z przyczyn niezależnych od BISON CHUCKS S.A. innych niż wskazane powyżej, termin ten ulega przedłużeniu, o czas niezbędny do usunięcia usterek.
 10. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Kupującego jest zasadne BISON CHUCKS S.A. w terminie 21 dni od dnia uznania, że zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 9 Ogólnych Warunków Gwarancji jest zasadne usunie usterkę, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11 Ogólnych Warunków. Termin usunięcia usterki może ulec przedłużeniu w przypadku niemożliwości usunięcia stwierdzonej wady z przyczyn niezależnych od BISON CHUCKS S.A.
 11. Kupującemu przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, jeżeli:
  1. w okresie Gwarancji BISON CHUCKS S.A. dokonał pięciu napraw gwarancyjnych;
  2. usunięcie wady jest niemożliwe;
  3. BISON CHUCKS S.A. nie usunie usterki w terminie, o którym mowa w pkt. 10 Ogólnych Warunków Gwarancji, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 13 Ogólnych Warunków Gwarancji.
 12. BISON CHUCKS S.A. dokona wymiany wyrobu na nowy lub zwrotu należności w terminie uzgodnionym z Kupującym nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia jednego z warunków, o których mowa w pkt. 11 niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji.
 13. Utrata uprawnień wynikających z Gwarancji następuje w przypadkach:
  1. nieprawidłowego użytkowania wyrobów, niezgodnego z przeznaczeniem wymaganiami oraz niezgodnie z zasadami instalowania, eksploatacji i konserwacji zawartymi w Instrukcjach Obsługi.
  2. dokonania naprawy wyrobu w nieautoryzowanym punkcie serwisowym;
  3. dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych i przeróbek wyrobu;
  4. stosowania w wyrobach BISON CHUCKS S.A. części zamiennych i wyposażenia innego niż oryginalne;
  5. stosowania materiałów eksploatacyjnych – smarów i olejów innych, niż są zalecane w Instrukcjach Obsługi wyrobów BISON CHUCKS S.A.
 14. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady, BISON CHUCKS S.A. ma prawo obciążyć Kupującego kosztami zwrotu i dostarczenia wyrobu oraz kosztami jego kontrolnego badania.
 15. BISON CHUCKS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia swoich wyrobów niezgodnie z ich przeznaczeniem, po przeróbkach i niezgodnie z warunkami zawartymi w Instrukcjach Obsługi.
 16. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku ze sprzedażą wyrobów jest Sąd właściwy miejscowo dla BISON CHUCKS S.A.
 17. Skorzystanie przez Kupującego z uprawnień z tytułu gwarancji nie powoduje przejścia własności wyrobu na rzecz BISON CHUCKS S.A.
 18. Gwarancja na sprzedany wyrób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176).
 19. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulujące uprawnienia lub obowiązki Klienta w sposób sprzeczny lub niezgodny z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, nie dotyczą konsumentów, w szczególności powyższe dotyczy pkt. 16 Ogólnych Warunków Gwarancji.